NOTĂ DE INFORMARE

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Eden Delicatese S.R.L., cu sediul în Oradea str. Gh Doja, nr. 5, et.1, cam. 12, ORC J05/1324/05, CUI RO17672723,  prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. DEFINITII
DATE CU CARACTER PERSONAL: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;  CONSIMȚĂMȂNT: Acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres si neechivoc;
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
OPERATOR: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
PERSOANĂ VIZATĂ: persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate; 
UTILIZATOR/ÎMPUTERNICIT: orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. 

2. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
Confidentialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele Eden Delicatese S.R.L., date cu caracter personal au luat la cunoştinţa de caracterul confidenţial al acestor date şi au primit instrucţiuni clare cu privire la modul de operare al acestora;
Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Regulamentul 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;
Informarea: Persoana este informata de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate de Eden Delicatese S.R.L., dreptul de a interveni asupra acestor date prin rectificarea si actualizarea datelor inexacte sau incomplete, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin fixarea unor chei de acces la baza de date.

3. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CATRE EDEN DELICATESE S.R.L. 
sunt: nume, prenume, CNP, seria și nr. de la CI/Pasaport, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, nr. dosar de pensie, asigurări de sănătate și sociale, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome, studii, situația familială, situația militară detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc., permisul de conducere (în cazul șoferilor), date bancare, referințe/recomandări, accidente de muncă.
În situația în care, înainte de încheierea contractelor au fost transmise date personale sensibile, persoana în cauză poate solicita ștergerea acestor informații și dovada ștergerii lor.            
Datele personale sunt preluate de la persoana fizică în cauză sau de la terțe persoane. Dacă datele personale au fost obținute de la terțe persoane juridice sau dacă subscrisa urmează să prelucrăm date preluate de la terțe persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă informa privind utilizarea datelor cu caracter personal transmise. 
4. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
– Angajații sau reprezentanții noștrii autorizați;
– Instituțiilor publice, potrivit obligațiilor legale ce incumbă subscrisei și entităților împuternicite de către subscrisa
– Societăților bancare; 
– Furnizorilor de servicii/colaboratorilor, inclusiv cei care asistă sau prelucrează date în numele/pentru EDEN DELICATESE S.R.L în conformitate cu specificațile din contract.
– Altor persoane fizice sau juridice cărora suntem nevoiți să le transmitem datele dvs personale în vederea executării contractului încheiat cu dvs. 
5. DURATA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Eden Delicatese S.R.L. păstrează datele personale cât timp cât este necesar în vederea realizării scopului pentru care au fost colectate. În situația în care veți solicita societății Eden Delicatese ștergerea datelor dvs., ne rezervăm dreptul de a păstra un set de date personale de bază (nume, prenume, adresa, perioada contractuală etc.) conform cerințelor legale. 

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
   – dreptul de a obţine de la Eden Delicatese S.R.L., la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate;
   – dreptul de a obţine de la Eden Delicatese S.R.L., la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
   – dreptul de a obţine de la Eden Delicatese S.R.L., la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror  prelucrare nu este conformă cu prevederile legale; 
   – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care ii vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 – dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat subscrise într-un format structurat, utilizat în mod curent; 
  – dreptul de nu fi supusă unei decizii individuale. Orice persoană are dreptul de solicita și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, comprtament, credibilitate etc. Totodată, persoanele au dreptul la reevaluarea oricărei decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date conform specificațiilor de mai sus. 
  – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor, persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

7.POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Eden Delicatese S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal asigurând un nivel de protecţie şi de securitate adecvat prelucrărilor de date cu caracter personal. 
Totodată, Eden Delicatese S.R.L deține politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice și electronice. Personalul care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și obligat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. 
Eden Delicatese S.R.L. certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, Eden Delicatese S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. 
Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea ori incetarea serviciilor oferite de către Eden Delicatese S.R.L. persoanei în cauză.
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Eden Delicatese S.R.L. vor putea fi transmis in alte state.
Dacă unele date sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

8.POLITICA PRIVIND UTILIZAREA COOKIES
În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pagina web a Eden Delicatese S.R.L. înregistrează și prelucrează, pe parcursul utilizării acesteia, date cu caracter personal, cu respectarea celor menţionate în continuare.  
Datele prelucrate și mijloacele utilizate pentru navigare sunt următoarele:
• Adresa IP al utilizatorului
• tipul browserului
• caracteristicile sistemului de operare, utilizat pentru navigare (limba setată),
• ora și data accesării,
• paginile, funcția sau serviciile vizitate.

 

Site-ul Eden Delicatese S.R.L. folosește următoarele cookies-uri:

Cookies de sesiune, indispensabile tehnic
Acest tip de cookie are rolul de a contribui la navigarea facilă pe pagina web, cu scopul de a asigura vizitatorilor o accesare fără dificultăți și în totalitate a tuturor funcțiilor  paginii. Totodată, facilitează serviciile disponibile pe pagina web, inclusiv înregistrarea operațiilor efectuate de către vizitatori. 
Datele prelucrate: User Id (doar în cazul utilizatorilor cu drepturi de administrare).
Scopul prelucrării datelor: asigurarea unei funcționări corespunzătoare a paginii web.
Perioada de procesare a acestor cookies se întinde exclusiv pe perioada navigării paginii web. Odată cu închiderea browser-ului, aceste cookies se vor șterge automat de pe calculatorul dvs.

Cookies care necesită aprobare
Acest tip de cookie oferă posibilitatea societății de a înregistra alegerile utilizatorului efectuate prin intermediul paginii web.  Vizitatorul poate interzice prelucrarea datelor, atât anterior utilizării serviciilor, cât și ulterior utilizării acestora. 
Aceste date nu pot fi conectate cu datele de identificare ale utilizatorului. 
Comunicarea datelor către terțe persoane nu se va putea realiza fără consimțământul persoanei în cauză. 

GDPR Cookies pentru consimțământ
Servește la salvarea setărilor utilizatorului, privind cookies-urile aprobate sau nepermise.

Cookies pentru performanță       
Cookie Google Analytics
Acest tip de cookie este utilizat în vederea colectării informațiilor despre modalitatea în care vizitatorii utilizează portalul nostru web. Informațiile adunate sunt anonime, inclusiv numărul vizitatorilor portalului web  și paginile vizitate.Informațiile colectate sunt necesare în vederea îmbunătățirii paginii web. 
Despre cookies folosite de Google Analytics, puteți să vă informați, complementar, aici:
httpss://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

SC EDEN DELICATESE SRL